Општинско Основно Училиште
„Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје

Лична карта на училиштето

2020-02-03 15:06:44Име на училиштето ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ 
Адреса, општина, место ул. „ Апостол Гусларот“ бр.3, Центар, Скопје 
Телефон +389 2 3163 148 
Фах  +389 2 3163 148 
Основано од Собрание на општина Центар 
Верификација – број на актот 15-1182 
Година на верификација  1984
Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик
Година на изградба  1969
Тип на градба  тврда градба
Површина на објектот 4474,21 м2
Површина на училишниот двор 9043,75 м2 
Површина на спортски терени и игралишта  3771,00 м2
Училиштето работи во смени  да
Начин на загревање на училиштето  парно греење
Број на одделенија  9
Број на паралелки  29
Број на ученици  787
Број на смени  една

Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието