Општинско Основно Училиште
„Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје

БАРАЊЕ ЗА УПИС НА УЧЕНИК ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА


ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ (РОДИТЕЛ/СТАРАТЕЛ)
1. ЕМБГ:
2. Име:
3. Презиме:
4. Општина:
5. Населено место:
6. Улица и број:
7. Телефон за контакт:
8. Е-пошта:
9. Тип на семејна поврзаност:
мајка татко старател*
10. Пол:
Женски Машки
11. Етничка припадност:
12. Датум на раѓање:
13. Место на раѓање:
14. Степен на образование:
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
Лична карта на родителот (на увид)

*Доказ при аплицирање на старател: Решение за доделување старателство
ПОДАТОЦИ ЗА ДЕТЕТО
15. ЕМБГ:
16. Име:
17. Име на татко:
18. Презиме:
19. Државјанство:
20. Место на раѓање:
20. Датум на раѓање:
21. Пол
Женски Машки
22. Етничка припадност:
23. Адреса:
24. Општина:
24. Мајчин јазик на ученикот:
25. Корисник на гарантирана минимална помош
Да Не
26. Дали детето има потреба од дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ *
Да Не
27. Детето ќе се вклучи во продолжен престој (целодневна настава)
Да Не
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
Извод од матична книга на родени од детето.

Потврда за примени задолжителни вакцини на детето.

Потврда за извршен офталмолошки преглед од јавна здравствена установа или упат за вршење на офталмолошки преглед.

Потврда за извршен стоматолошки преглед од јавна здравствена установа.

*Доколку родителот дава информација дека детето е со ПОП, родителот приложува функционална процена од стручната комисија за проценка на деца и младинци за дополнителна образовна, социјална и здравствена поддршка според МКФ
   


Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието