Општинско Основно Училиште
„Ј.Х. Песталоци“ - Скопје

ПРИЈАВА ЗА УПИС ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


1. Презиме и име на детето:
Презиме Име
2. Пол
Машки       Женски
3. Место и датум на раѓање на детето (за родени во странство, запишете ја и државата)
Место Датум на раѓање
4. Презиме и име на мајката/старател
Презиме Име
5. Презиме и име на таткото/старател
Презиме Име
6. Број на телефон од еден родител и емаил преку кој Училиштето може да ве контактира
Контакт телефон Емаил
7. Адреса на живеење. Адресата која ја пријавувате мора да биде идентична со адресата на живеење од документот за лична идентификација на родителот која ќе ја приложите на увид при запишување на детето.
Улица и број Општина
8. Детето ќе се вклучи во продолжен престој (целодневна настава)
Да       Не
   


Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието