Општинско Основно Училиште
„Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје

Вработени

2020-02-03 15:46:41 

Податоци за вработените и за учениците во основното училиште 

Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа

 

НАСТАВНИЦИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

Име и презиме

Работно место

Ана Георгиева

наставник по македонски јазик

Зорица Поп Илиев

наставник по македонски јазик

Даниела Нацев

наставник по математика

Биљана Чешларова

наставник по математика

Јасна Каровска Абрамац

наставник по англиски јазик

Билјана Стојаноска

наставник по англиски јазик

Симона Мирчевска

наставник по германски јазик

Благородна Наумовска

наставник по германски јазик

Влатко Трошански

наставник по историја

Васил Чочов

наставник по георгафија,

Билјана Наумчевска

наставник по ТО

Татјана Таневска

наставник по музичко образов. Хор, оркестар

Јасмина Груоска Неделковска

наставник по физичко обр.

Драгослав Марина

наставник по физичко образ. и спорт

Цветанка Илиоска

наставник по физика

 

Искра Мијалковска Ефтимова

наставник по англиски јазик

Теодора Ефремова

наставник во одделенска настава

 

Маргарет Пејоска

наставник во одделенска настава

Жаклина Јагликоска

наставник во одделенска настава

Весна Лазарова Џаковиќ

наставник во одделенска настава

Златко Арсовски

наставник по физичко образование

Верица Неделкоска

наставник по македонски јазик

Никола Данев

наставник по физичко и здравствено образование

Александар Гарески

наставник по географија

 

 

НАСТАВНИЦИ ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

 

Име и презиме

Работно место

Славица Гаврилова

наставник во одделенска настава

Марија Гавриловски

наставник во одделенска настава

Евдокија Петрушевска

наставник во одделенска настава

Соња Анчевска

наставник во одделенска настава

Наташа Ѓорѓиоска

наставник во одделенска настава

Катерина Данаилоска Поповска

наставник во одделенска настава

Јасмина Михаиловска

наставник во одделенска настава

Сузана Милошева Левкова

наставник во одделенска настава

Мимоза Манчевска

наставник во одделенска настава

Татјана Шекеринова

наставник во одделенска настава

Емилија Ивановска Андоновска

наставник во одделенска настава

Аница Мицевска

наставник во одделенска настава

Ана Сенчук

наставник во одделенска настава

Елизабета Даскалова

наставник во одделенска настава

 

Симона Леновска

наставник во одделенска настава

Билјана Лукановска

наставник во одделенска настава

Ружица Јанковска

наставник во одделенска настава

Катица Ацковска

наставник во одделенска настава

Емилија Петровска

наставник во одделенска настава

Соња Боглевска

наставник во одделенска настава

Катарина Василевска

наставник во одделенска настава

Ивана Јанковска

наставник во одделенска настава

Ана Трајковска

наставник во одделенска настава

Николија Костовски

наставник во одделенска настава

Марина Зафировска

наставник во одделенска настава

Ирена Неделкоска Пиштолова

наставник по одделенска настава

 

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ

Име и презиме

Работно место

Виолета Крстевска Васиќ

Стручен соработник педагог

Елена Петровска

Стручен соработник психолог

Бранка Ивановска

Стручен соработник библиотекар

 

Податоци за раководните лица

 

Име и презиме

Работно место

Катерина Атанасова

Директор

 

  

 

  Податоци за вработените административни службеници

 

Име и презиме

Степен

на образо-вание

Работно место

Александар Писинов

ВСС

Секретар

  Податоци за вработените помошно-технички лица

Име и презиме

Работно место

Жарко Николовски

Хауcмајстор

Андријана Димчевска

Хигиеничар

Лидија Петрушевска

Економ

Татјана Мировска

Хигиеничар

Софијанка Дамеска

Хигиеничар

Бејсима Ќазимова

Хигиеничар

Ѓулшен Бајрам

Хигиеничар

Голубинка Атанасова

Хигиеничар

Весна Костиќ Маслар

Хигиеничар

Корисни линкови

Е-дневник E-Учебници Министерство за образование и наука Биро за развој на образованието